ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Општи услови за користење на услугите на Адванс Медија
Купувач – Секое физичко или правно лице кое се јавува во својство на купувач на производи и услуги од Адванс Медија
Трговец – Трговско Друштво кое се јавува како сопственик на Веб продавница и преку неа се јавува како продавач на производи и услуги.
Опсег на примена
Со овие општи услови се уредуваат правилата под кои се одвива продажбата на производи и услуги преку Адванс Медија, правилата за продажба кои треба да ги почитуваат Адванс Медија и Купувачите, комерцијалните услови и одредбите за непочитување на условите.
Измена на општите услови
Овие Општи Услови може да бидат изменети од наша страна без претходна согласност од Купувачот, особено доколку тоа го налагаат условите на пазарот или позитивните законски прописи.
Дополнувањата или измените на овие општите услови ќе бидат јавно објавени и ќе бидат достапни на вообичаен и пристапен начин. Изменетитот текст на Општите Услови ќе биде достапен на Веб страната на
Регистрација на купувач
Како КУПУВАЧ на производи и услуги од Веб продавниците може да се јави:
1.Секое деловно способно физичко лице, кое има валидна е-маил адреса и сопствена валидна и подобна платежната картичка.
2.Правни лице кое има валидна е-маил адреса и сопствена валидна и подобна платежната картичка.
Со самата регистрација како Купувач и креирање на профил, КУПУВАЧОТ физичко лице потврдува дека: има наполнето 18 години, информациите кои ги има обезбедено при регистрацијата а кои се однесуваат на Името и Презимето, е-маил адреса кои ги користи се валидни во времето на регистрација и процесирање на нарачката.
Со самата регистрација како КУПУВАЧ и креирање на профил, КУПУВАЧОТ правно лице потврдува дека: е легално регистрирано и постои согласно законите на матичната замја, информациите кои ги има обезбедено при регистрацијата а кои се однесуваат на називот и е-маил адреса кои ги користи се валидни во времето на регистрација и процесирање на нарачката.
Со самата регистрација како КУПУВАЧ, КУПУВАЧОТ потврдува дека е сопственик на платежната картичка која се користи за плаќање на производите и услугите и дека истата е валидна и подобна за плаќање на производите и услугите.
При регистрацијата КУПУВАЧОТ прифаќа да добива електронска пошта со промоции од Адванс Медија. За истата ќе му биде дадена можност да го откаже понатамошното добивање.

Купување на производи и услуги
Со самото впишување на личните податоци и податоците за платежната картичка и потврда на нарачка од страна на КУПУВАЧОТ, истата ќе биде процесуирана и трансакцијата ќе биде извршена.
По комплетирањето на нарачката КУПУВАЧОТ ќе добие e-mail порака која ќе содржи потврда дека нарачката на КУПУВАЧОТ е успешно извршена, КУПУВАЧОТ деталите за нарачката може да ги види преку својот профил.
При вршење нарачка Купувачот остварува директен купопродажен договор до Адванс Медија, и притоа меѓу нив важи законската регулатива од таа сфера.
Цени на производите и услугите
Продажната цена е крајната цена на единица на некој производ или услуга или пак на дадената количина на производот, вклучувајќи го тука и данокот на додадена вредност и сите други јавни давачки.
Наплатата секогаш се врши во денари. Доколку е одбрана опцијата цените да се прикажани во друга валута, податоците се само од информативен карактер, а наплатата останува во денари.
Враќање на производ
КУПУВАЧОТ може да го врати производот без да ја наведе причината за таквата негова постапка во рок од 7 работни дена од денот на прием на производот. Во тој случај средствата кои ги платил ќе му бидат вратени намалени за трошоците за првичната испорака.
Вратениот производ и пакувањето мора да бидат 100% во оригинална неоштетена состојба. Трошокот за испорака на вратениот производ назад до Адванс Медија е на сметка на Купувачот.
Услови за остварување на правата на Купувачите
КУПУВАЧОТ за да ги оствари правата од овие општи услови должен е да ги приложи документитие кои му биле дадени при испорака на производот како и производот да го чува неоштетен и неупотребуван.
Комуникација помеѓу Купувачот и Адванс Медија
КУПУВАЧИТЕ за сите прашања во врска со производите, испораката на производите, рекламациите и гаранциите треба директно да се обратат на нашата контакт страница.